Andra tjänster

Nordic Trustee erbjuder en rad tjänster för transaktioner mellan två parter (escrow), exempelvis upprättande av transaktionsdokument, bankkonton, värdepapper eller säkerhetsdokument.

Processagent

Nordic Trustee kan fungera som processagent på uppdrag av svenska eller utländska låntagare samt vara ett processmässigt nav vid förmedling av formella anmälningar och dokument mellan gäldenär och borgenär.

 

Företagsadministration

Nordic Trustee erbjuder företagsledning och företagsadministration för aktiebolag, stiftelser och andra företag som verkar i något specifikt syfte, så kallade SPV (Single Purpose Vehicles).

 

Registertjänster

Nordic Trustee tillhandahåller registertjänster för elektronisk registrering av aktieägare, medlemmar samt andra typer av register för rättighetsinnehavare. Om det finns ekonomiska intressen som är knutna till information i ett register kan Nordic Trustee erbjuda en säker och trygg registerföring.

 

Incitamentsprogram

Nordic Trustee kan tillvarata rättighetsinnehavares intressen enligt bonusavtal, avtal om överskottsfördelning, aktieoptionsprogram, aktietilldelningsprogram, avtal om senarelagd villkorad lön och liknande för styrelser och ägare.