Andre tjenester

Nordic Trustee tilbyr en rekke tjenester i forbindelse med transaksjoner mellom to parter (escrow), ved for eksempel å holde transaksjonsdokumenter, bankkonti, verdipapirer eller sikkerhetsdokumenter.

Prosessagent

Nordic Trustee kan opptre som prosessagent på vegne av norske eller utenlandske låntagere, og være et prosessuelt bindeledd for formidling av formelle varsler og dokumenter mellom kreditor og debitor.


Selskapsadministrasjon

Nordic Trustee tilbyr forretningsførsel og selskapsadministrasjon for aksjeselskaper, stiftelser og andre foretak med særlige formål, såkalte SPV (Single Purpose Vehicles).


Registertjenester

Nordic Trustee tilbyr registertjenester for elektronisk registrering av andelseiere, medlemmer og andre former for rettighetshaverregister. Der det foreligger økonomiske interesser knyttet til registrerte opplysninger kan Nordic Trustee tilby en sikker og trygg registerføring av disse.


Incentivordninger

Nordic Trustee kan ivareta interessene til rettighetshavere etter bonusavtaler, avtaler om overskuddsdeling, aksjeopsjonsordninger, aksjetildelingsordninger, avtaler om utsatt betinget lønn ol overfor styre og eiere.