Avgifter

Emittenten betalar en årsavgift till agenten. Avgiften täcker ordinarie administration av obligationslånet.

Då kommuner och finansinstitut är emittenter gäller avgifter enligt nedanstående tabell. För övriga emittenter upprättas avtal där avgiften fastställs enligt nedanstående tabell efter att en konkret bedömning gjorts i varje enskilt fall.

Den löpande avgiften regleras årligen i enlighet med konsumentprisindex (KPI). När tilläggsavtal för trancher eller utvidgade obligationslån utformas gäller särskilda standardpriser. Extraordinär arbetstid kan tillkomma baserat på agentens kostnader och tidsåtgång för det enskilda fallet. För obligationsinnehavarmöten utgår en standardavgift. Om obligationer löses in innan ordinarie förfallodag kan agenten kräva kompensation av emittenten för intäktsbortfallet. Det motsvarar normalt ett års agentavgift.

 

Finanssektorn - standardlåneavtal och obligationer med företrädesrätt (OMF)

Ant. löpande lån

< SEK 100 milj.</>

>= SEK 100 milj.

0 - 5

18 000

28 000

6 - 10

15 000

23 000

11 - 25

13 000

18 000

> 25

13 000

13 000

> 50*

8 000

8 000

* Gäller lån med fast ränta eller FRN och standardavtal

 

Finanssektorn - subordinerade lån och tier 1/hybridkapital

< SEK 20 milj</>

>= SEK 20 milj och < SEK 100 milj</>

>= SEK 100 milj

23 000

28 000

33 000

 

Kommunsektorn

Löptid

< SEK 100 milj</>

>= SEK 100 milj.

 <= 3 år

13 000

18 000

> 3 år

18 000

23 000

 

Företag (inklusive icke-svenska emittenter)

Obligationstyp

   

Standard

 

40 000 - 200 000

Subordinerade

 

40 000 - 200 000

Konvertibler

 

40 000 - 200 000

 

Tilläggskostnader tjänst

 

Pris per st. SEK

Tap

 

från 5 000

Utvidgning av ram för öppna lån

 

från 5 000

Linked notes*

 

begär prisuppgift

Obligationsinnehavarmöte

 

20 000

Arvode per timma

 

1 800 till 3 500

* Strukturerad produkt