Honorar

Utsteder betaler tillitsmannen et årlig løpende honorar. Honoraret dekker ordinær oppfølging av obligasjonslånet.

For kommuner og finansinstitusjoner som utstedere følger honorarets størrelse tabellene nedenfor. For øvrige utstedere fastsettes honoraret i særskilt avtale innenfor intervallene i tabellene nedenfor på bakgrunn av en konkret vurdering i hver sak.

Det løpende honoraret reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen (KPI). For utarbeidelse av tilleggsavtaler for transjer eller utvidelser av obligasjonslån er det egne standardpriser. Ekstraordinært arbeid kan påløpe, basert på tillitsmannens kostnader og timebruk for den enkelte sak. For obligasjonseiermøter kommer i tillegg et standard honorar. Dersom obligasjonene innfris før ordinært forfallstidspunkt, kan tillitsmannen kreve kompensasjon av utsteder for inntektsbortfallet. Dette kan typisk utgjøre ett års tillitsmannshonorar.

 

Finanssektoren - standard låneavtale, obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Ant. løpende lån

<  100 mill.

>=100 mill.

0 - 5

21 500

33 000

6 - 10

18 500

28 000

11 - 25

17 500

21 500

> 25

16 500

16 500

> 50*

11 000

11 000

 *Gjelder lån med FIX rente eller FRN og standard låneavtale

 

Finanssektoren - ansvarlig lån og fondsobligasjoner

+  5 500 på standard låneavtaler

 

 Kommunesektoren

<  100 mill

>=  100 mill.

 

21 000

26 500

 

Industri

   

 

 

Fra 50 000

 

Tillegg for tjeneste

 

Pris per stk.

Transje som krever tilleggsavtale

 

fra 6 500*

Utvidelse av ramme i åpne lån

 

fra 6 500*

Obligasjonseiermøte

 

24 000*

* Engangsavgift

 

 Sertifikater

FIX standard 

FRN standard

 

5 000 

7 000 

 Negativ pant + 2 000

 

 

*For spesielle sertifikatlåneavtaler fastsettes honorar etter avtale 

 

Priser gjeldende fra 1. januar 2019
Alle priser er oppgitt i NOK