Norsk Tillitsmann etablerer virksomhet i Sverige

Norsk Tillitsmann ASA etablerer selskapet Swedish Trustee AB (publ) sammen med den svenske stiftelsen Ackordcentralen. Selskapet vil fokusere på virksomhet som tillitsmann for svenske obligasjonslån.

I forhold til Norge har Sverige et svakere utviklet marked for obligasjoner til næringslivet, såkalte kredittobligasjoner. Næringslivets kredittbehov i Sverige har i hovedsak vært dekket med banklån og emisjoner av obligasjoner gjennom EMTN-program for de største bedriftene. Ved at bankene nå møter strengere kapitalkrav og får høyere innlånskostnader skaper det grunnlag for en betydelig større aktivitet i markedet for kredittobligasjoner. 

Adm direktør Ragnar Sjoner i Norsk Tillitsmann sier i en kommentar at de har fulgt det svenske markedet gjennom mange år med hensyn på grunnlaget for en etablering, men det er først nå de møter en generell erkjennelse av at næringslivet i Sverige i mye større grad vil måtte vende seg til markedet for kredittobligasjoner for sin finansiering.

Det nye selskapet, Swedish Trustee AB (publ), eies av Norsk Tillitsmann ASA med 51 % og stiftelsen Ackordscentralen med 49 %.

Stiftelsen Ackordcentralen er en uavhengig allmennyttig svensk stiftelse med en betydelig kapital som er opparbeidet gjennom virksomhet i datterselskaper innenfor restrukturering og insolvensbehandling av bedrifter i Sverige gjennom mer enn 150 år. Stiftelsen har blant annet som formål å kunne delta i delta i forandringsprosesser i svensk næringsliv.

Swedish Trustee AB (publ) får en egenkapital på 18 millioner SEK og vil ha kontor i Stockholm.

For ytterligere opplysninger kontakt adm direktør Ragnar Sjoner på tlf +47 92 82 19 98.


Norsk Tillitsmanns hovedvirksomhet er å være tillitsmann for investorene i obligasjoner og sertifikater. Selskapet har nærmere 2000 slike oppdrag svarende til en verdi på ca 800 milliarder kroner. Norsk Tillitsmann eies i hovedsak av norske banker, livforsikringsselskaper og verdipapirforetak.  www.trustee.no