Obligasjoner

En tillitsmann ivaretar rettighetene til alle investorene overfor utstederen i det enkelte obligasjonslån. For utstederen utgjør tillitsmannen et kontaktpunkt som samlet representerer investorene i lånet. I Sverige benevnes gjerne tillitsmann som agent, og i Danmark bruker man benevnelsen repræsentant.

Tryggere for obligasjonseiere

Tillitsmannen ivaretar obligasjonseieres rettigheter og overvåker utsteders oppfyllelse av forpliktelsene etter obligasjonsavtalen og kan ved mislighold ta rettslige skritt på vegne av alle obligasjonseierne.

 

Enklere for utstedere

Utstederen kan forholde seg til tillitsmannen som representant for alle obligasjonseierne og kan avvise obligasjonseiere som måtte rette direkte krav mot utstederen. Ved konflikter eller behov for reforhandling av avtalen kan utstederen i fortrolighet drøfte ulike fremgangsmåter med tillitsmannen.

 

Sertifikater

Tillitsmannsordningen for sertifikater er tilsvarende tillitsmannsordningen for obligasjoner, men vanligvis basert på noe enklere dokumentasjon.

 

obligasjoner_small