Selskapsinformasjon

  • Nordic Trustee ivaretar andres avtalte finansielle rettigheter på oppdragsbasis. Hovedvirksomhet er å være tillitsmann for investorene i rentebærende verdipapirer.

  •  Konsernet har etablert egne dedikerte tillitsmannsselskaper i Norge, Sverige, Danmark og i Finland og har også en representant på Island.

  • Nordic Trustee har 2300 løpende oppdrag som tillitsmann for obligasjons- og sertifikatlån med et underliggende pålydende som overstiger NOK 1200 mrd. Oppdragene er fordelt på mer enn 600 utstedere.

  • Gjennom selskapet NT Services tilbys en rekke tjenester som har tilknytning til eller likhetspunkter med oppgaver knyttet til obligasjonsmarkedet, herunder låneadministrasjon, betalingsformidling, noteringsagent, prosessagent, escrowtjenester, deponering av kildekoder og forretningsføreroppdrag.

  • Nordic Trustee leverer sikringsløsninger for driftspensjonsordninger gjennom selskapet NT Pensjon.

  • Nordic Trustee tilbyr elektroniske løsninger for levering av verdipapiropplysninger for det nordiske rentemarkedet gjennom selskapet Stamdata. 

  • Gjennom det deleide selskapet Nordic Bond Pricing tilbys estimerte markedspriser for obligasjoner på daglig basis. 

  • Nordic Trustee eies av Altor Fund IV.